Download algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KAPPERIJSHOP


Het doen van een bestelling bij Kapperijshop houdt in, dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 
Artikel 1. Aanbiedingen/overeenkomsten
1.1 Alle aanbiedingen van Kapperijshop zijn vrijblijvend en Kapperijshop behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
1.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Kapperijshop. Kapperijshop is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Kapperijshop dit mede binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de bestelling.
__
 
Artikel 2. Prijzen en betalingen
2.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euros, inclusief BTW, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Bij bezorging binnen Nederland brengen wij € 6.- verzendkosten in rekening, tenzij anders overeengekomen. Bestellingen vanaf €100 worden gratis verzonden. Bezorging buiten Nederland is voorlopig niet mogelijk. Eventuele kassakorting geldt alleen op postzendingen, m.u.v. remboursleveringen. Bij remboursleveringen wordt € 6,00 extra in rekening gebracht.
__

 
2.2 Betaling dient bij vooruitbetaling te geschieden. Bij verzendingen met factuur dient het bedrag binnen veertien (14) dagen na factuurdatum betaald te zijn.
2.3 Betaling kan geschieden door overmaking van het factuurbedrag op het bankrekeningnummer van Kapperijshop of via IDeal. Bij betaling per bank, giro of via IDeal geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van Kapperijshop.
2.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en zal schriftelijk een herinnering krijgen van openstaand bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door Kapperijshop is de cliënt in kwestie een bedrag van tien euro (€ 10,00) aan administratiekosten verschuldigd. Indien Kapperijshop haar vordering ter incasso uitbesteedt, is de cliënt tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn; incasso geschied door een incasso- en gerechtsdeurwaarderbureau.
2.5 Indien de cliënt met enige betaling van (eerdere) bestellingen in gebreke is, is Kapperijshop gerechtigd (de uitvoering van) de koopovereenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
2.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Kapperijshop.
__
 
Artikel 3. Levering & garantie
3.1 De producten worden na ontvangst van de betaling binnen drie (3) werkdagen verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen een (1) of twee (2) werkdagen bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliënt kunnen worden opgehaald.
3.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft. De cliënt is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, doch in overleg met Kapperijshop.
3.3 Mocht blijken dat een of meerdere producten niet aan de verwachting voldoen en de cliënt voldoet aan medewerking aan de telefonische begeleiding (follow-up) en opvolgen van ons advies, dan ontvangt de cliënt het volledige aankoopbedrag binnen vier (4) weken per overmaking op bank-of girorekening terug. De aangebroken producten met retourformulier dient de cliënt dan wel op eigen kosten binnen eenentwintig (21) dagen, na factuurdatum, te retourneren.
3.4 De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliënt aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Retourneren van aangebroken productverpakkingen zonder melding vooraf worden niet geaccepteerd.

__
 
Artikel 4. Eigendomsvoorbehoud
4.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan Kapperijshop verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliënt over.
__
 
Artikel 5. Reclames en aansprakelijkheid
5.1 De cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt Kapperijshop daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of schriftelijk kennis te geven.
5.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Kapperijshop de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
5.3 Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliënt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Kapperijshop te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt komen.
__
 
Artikel 6. Privacy
6.1 Bij het plaatsen van een bestelling moet u uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en emailadres invullen. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling te bevestigen en naar u op te sturen, maar ook om u na uw aankoop te kunnen blijven voorzien van een goede en persoonlijke service.
6.2 Uw gegevens worden niet doorgegeven, verhuurd of verkocht aan derden en zullen uitsluitend worden gebruikt voor diensten waarom u specifiek heeft gevraagd, bijvoorbeeld het ontvangen van een mailing of het plaatsen van een bestelling.
6.3 U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw persoonsgegevens. Dit kan door een email te met het verzoek tot inzage. Indien u informatie wilt laten verwijderen, kunt u ons hiervoor opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.
__ 
 
Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Kapperijshop, dan wel tussen Kapperijshop en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en Kapperijshop, is Kapperijshop niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Kapperijshop.
7.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk aan Kapperijshop worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.
__
 
Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kapperijshop  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Kapperijshop  gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Kapperijshop kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
__
 
Artikel 9. Diversen
9.1 Indien de cliënt aan Kapperijshop  schriftelijk opgave doet van een adres, is Kapperijshop gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan Kapperijshop schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Kapperijshop gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Kapperijshop deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kapperijshop in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kapperijshop vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Kapperijshop is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.
__ 

U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan info@kapperijshop.nl of telefonisch: 0229-247406 (op dinsdag t/m vrijdag van 08:00 tot 17:00 uur, zaterdag van 08:00 tot 15:00 ). In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van de fabrikanten die op deze website aangeboden worden dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan de betreffende fabrikant worden voorgelegd. Zodra wij van de fabrikant een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.
 

Volg ons: